REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ    eduhurtownia.pl


§1 Przepisy ogólne


1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.eduhurtownia.pl  umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.eduhurtownia.pl jest firma Lidibrii Elżbieta Lenart, ul.Kopcińskiego 9, 02-777 Warszawa, NIP 951-149-13-92, REGON, zwana dalej Sklepem. Adresem korespondencyjnym jest powyższy adres.
3. Propozycja sklepu internetowego Eduhurtownia.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4. Ilekroć w Regulaminie  jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807.), a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów).
5. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.
6. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z
Regulaminem i jego  akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.


§2  Składanie zamówień


1. W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.
2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
3. Zamówienia na produkty, które na stronach sklepu opisane są jako produkty „dostępne na zamówienie”, realizowane będą pod warunkiem, że towar dostępny będzie u dostawców sklepu internetowego Eduhurtownia.
4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W porozumieniu ze sprzedawcą podejmują decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Klient w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji poprzez założenie nowego konta na stronie głównej sklepu wybierając opcje ” Nowe konto”.

6. W celu zarejestrowanie nowego konta wymagane jest podanie danych podmiotu takich jak: nazwa firmy, numeru NIP i REGON,   danych osobowych osoby składającej zamówienie, danych teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła.

7. Aktywacja konta odbywa się po weryfikacji danych przez obsługę hurtowni, o czym Klient zostaje powiadomiony oddzielnym e-mailem.

8. Aby dokonać zakupu w sklepie eduhurtownia.pl, należy złożyć zamówienie o wartości minimalnej 100 zł netto.

9. Dane do przelewu- rachunek i numer konta:
Lidibrii Elżbieta Lenart
ul. Kopcińskiego 9
02-777 Warszawa
Alior Bank,  nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 2606 1341


§3 Realizacja zamówień i dostawy


1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin).
2. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki wynosi odpowiednio:
- dla zamówień o wartości poniżej 2000 netto – przesyłka kurierska 24 zł
- dla zamówień o wartości powyżej 2000 netto – koszty wysyłki ponosi Sklep.
- pobranie – opłata manipulacyjna 8 zł
3. W celu sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail, fax lub telefonicznie z pracownikiem sklepu eduhurtownia.pl. Pracownik udzieli informacji o stopniu zaawansowania w  realizacji zamówienia.
4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni licząc od złożeniu przez Klienta oświadczenia woli. W przypadku dłuższej niedostępności towaru, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie za zgodą klienta lub dokonywany jest na jego żądanie zwrot wpłaty.
5. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane,o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail.
6. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony,
    zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego     poinformowania     Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia, chyba że ustalony     zostanie za zgodą Klienta     nowy termin realizacji zamówienia.
7. Formy płatności:
 -    Gotówką przy odbiorze osobistym towaru (nie ma możliwości zapłaty kartą).
 -    Przelewem przed dostawą towaru lub zapłata poprzez "platnosci.pl" (szybka płatność w kilkunastu bankach oraz kartą)
Przelew należy wysłać na konto:
Rachunek i numer konta:
Lidibrii Elżbieta Lenart
ul. Kopcińskiego 9
02-777 Warszawa
Alior Bank, nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 2606 1341
Przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości  złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
 - Płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).


§4 Sposoby dostawy i odbiór towarów


1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym eduhurtownia.pl realizowane są   na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest również wysyłka towaru za granicę Polski.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
*odbiór osobisty z naszego magazynu w Warszawie.
*przesyłka kurierska firmą spedycyjną
3. W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.
4. Przed przyjęciem towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności do złożenia przewoźnikowi żądania do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń.
5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.


§5 Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty


1. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi towary w stanie niezmienionym. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu do siedziby Sklepu.
2. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni.
3. Koszt przesyłki ze zwracanymi towarami ponosi Klient.
4. Sklep dokonana w ciągu 14 dni zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.


§6 Niezgodność towaru z umową i procedura reklamacyjna


1. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić reklamację (listem, e-mailem), podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, adres mail, telefon, jej adres do korespondencji, nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny.
2. W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu, o ile okaże się niezbędny do identyfikacji transakcji. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.
3. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
4 W sytuacji opisanej w ust. 5, Sklep może za zgodą klienta zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sklep przedstawi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz niezwłocznie odeśle reklamowany towar.
6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


§7 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego, firma Lidibrii Elżbieta Lenart,                   ul. Kopcińskiego 9, 02-777 Warszawa. W celu zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z nasze Sklepu, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Usługodawca w celu realizacji zamówienia zbiera następujące dane Klienta: nazwę firmy, imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP , numer  Rejestru Gospodarki Narodowej REGON, adres siedziby firmy, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, adres do doręczeń towaru. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.
4. Przekazanie danych wymienionych w ust. 3 jest dobrowolne, lecz konieczne w cele realizacji zamówienia lub rejestracji konta.
5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
6. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
7. Wszelkie inne dane niż określone w ust. 3 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
8. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, w szczególności promocji oraz przesyłania przez Sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter), wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.
10. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.
11. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, pożyczkodawcom, instytucjom finansowym oraz w celu realizacji płatności za zamówienie.


§8 Postanowienia końcowe


1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.
2. Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory
wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe dla
siedziby Sprzedającego.
2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


Witamy w hurtowni edukacyjnej!

Ceny widoczne są dla zarejestrowanych klientów

Zarejestruj się lub zarejestruj się później